Regulamin

Podstawą prawną działania Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125). Preferencje dla zwycięzców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562). Na mocy tego Rozporządzenia Laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej (§ 60, ust. 1 i 5), a ponadto otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną (§ 20, ust. 7). Jeśli są uczniami gimnazjów, zostają zwolnieni ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (§ 39, ust. 1-2). O dodatkowych preferencjach związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych szkół wyższych.

 

*   *   *

 

Regulamin Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  jest dostępny pod linkiem:
http://olijp.pl/?q=node/27